Deze brief is ook te downloaden als pdf document: klik.

Antwoord NIP aan SON-auteurs
C'M'S' Derks Star Busmann
Advocaten Notarissen Belastingadviseurs


Dorhout Advocaten
t.a.v. de weledelgestrenge heer
Mr D . J. Mensink
Postbus 96
9700 AB Groningen

CMS Derks Star Busmann
Mr H. Struik
Advocaat
Newtonlaan 203
Postbus 85250
NL-3508 AG Utrecht
Direct Tel +31 (0)30 2121 631
Direct Fax +31 (0)30 2121 157
hendrik.struik@cms-dsb.corn
Bankrekening (Stichting Derdengelden)
3947.77.1 66


Onze ref: 10703236/HS/627273_1


17 januari 2008


betreft: NIP/CBP

Geachte confrère,

Namens cliënte, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beantwoord ik uw brief van 7 januari 2008.
De door uw cliënten uitgesproken zorgen zijn, naast recente publiciteit, aanleiding voor het NIP om de desbetreffende problematiek nader te bezien.

Het NIP deelt weliswaar niet uw conclusie dat, op grond van de Beroepscode 2007 in samenhang met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), het "ervoor gehouden" moet worden dat de cliënt van de psycholoog altijd recht heeft op toezending van een kopie van vragen- of opgavenlijsten van door hem gemaakte tests, maar feit is we1 dat het CBP bij zijn beoordeling in 2005 geen rekening lijkt te hebben gehouden met auteursrechten van testauteurs en -uitgevers (hetgeen het CBP in feite heeft bevestigd in zijn e-mail van 18 december 2007 aan Dr. Tellegen) en evenmin met het ook door u genoemde professionele belang van de testpsychologen (wat in wezen ook een algemeen belang is) bij het voorkomen van verspreiding van testvragen die ertoe zou (kunnen) leiden dat testkandidaten tevoren bekend zijn met de vragen van een hun voorgelegde test.
Ik merk hierbij op dat het CBP in zijn zienswijze van 2005 overigens geenszins heeft uitgesloten dat professionele belangen als hiervoor bedoeld en/of intellectuele eigendomsrechten i.v.m. art. 43 sub e. Wbp een rechtvaardiging kunnen vormen voor beperktere image c.q. een specifieke vorm van image; het CBP heeft in dit verband slechts benadrukt dat de beperkingen van art. 43 restrictief moeten worden uitgelegd en dat een beroep op die bepaling een gedegen onderbouwing vereist.

Het NIP zal daarom op korte termijn opnieuw in overleg treden met het CBP teneinde te bespreken op welke wijze recht kan worden gedaan aan zowel het wettelijk informatierecht omtrent persoonsgegevens als aan de professionele belangen van psychologen en de intellectuele eigendomsrechten op testmateriaal. N.a.v. de uitkomst van dit overleg dan we1 - indien geen overeenstemming mocht worden bereikt - een eventuele beslissing hierover, zal het NIP bezien in hoeverre de Beroepscode opnieuw aanpassing behoeft; het NIP is voornemens om dit onderwerp ook te betrekken bij de herziening van de Algemene Standaard Testgebruik van het NIP.

In de tussentijd, d.w.z. tot het moment dat het overleg met het CBP heeft geleid tot resultaat dan wel een beslissing voorhanden is, zal het NIP de psychologen adviseren om, in geval van een inzageverzoek van een cliënt omtrent zijn testgegevens, aan de cliënt wel de door hem gegeven antwoorden en de beoordeling in kopie toe te sturen maar t.a.v. de gehanteerde testvragen mee te delen dat deze bij de psycholoog kunnen worden ingezien, in principe op een vergelijkbare wijze als het geval was bij het afnemen van de test. Het NIP gaat er vooralsnog vanuit dat het op deze wijze verschaffen van inzage in overeenstemming is met de bepalingen van de Wbp en tevens (zoals ook het standpunt van uw cliënten is) met de intellectuele eigendomsrechten op het testmateriaal.

Het bovenbedoelde advies met een korte toelichting zal door het NIP nog deze week worden geplaatst op de website www.cotan.nl; tevens zal onder het artikel van uw cliënt Tellegen in het tijdschrift De Psycholoog van februari 2008 een verwijzing naar deze mededeling op de website worden opgenomen. Daarnaast is het NIP voornemens een uitgebreidere bijdrage over deze problematiek te doen publiceren in De Psycholoog van maart 2008.

Cliënte is van mening dat met het bovenstaande vooralsnog geheel wordt tegemoetgekomen aan de verlangens van uw cliënten. Het NIP acht het daarbij niet wenselijk, en ook niet nodig, om reeds nu de Beroepscode aan te passen. Immers, de huidige tekst van de Beroepscode 2007 schrijft niet voor dat testvragen in afschrift worden toegezonden, en zeker in samenhang met het advies van het NIP omtrent inzage bij de psycholoog moet misverstand in dit opzicht zo goed als uitgesloten worden geacht. Daarnaast zou het onwenselijk zijn om de Beroepscode in dit opzicht reeds nu te wijzigen voordat duidelijk is dat de gemaakte keuze inderdaad overeenstemt met de bepalingen van de Wbp.

Spoedshalve stuur ik u een kopie van deze brief per e-mail.

Met vriendelijke groet,
uw dw. cfr.


H. Struikto top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests