Deze brief is ook te downloaden als Word document: klik.

Brief van test-uitgevers aan het NIP

Nederlands Instituut van Psychologen
Het Algemeen Bestuur
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam

AANGETEKEND


Amsterdam, 11 januari 2008


Geacht bestuur,

Als uitgevers van tests en vragenlijsten zijn wij geschrokken van en beducht voor de implicaties van het nieuwe artikel in de NIP-Beroepscode, waarin het NIP naar eigen zeggen de Wet Bescherming Beroepsgegevens en het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens volgt.

In De Psycholoog van november jl. behandelt prof. Hofstee de nieuwe beroepscode. Hofstee stelt: 'De cliënt krijgt dus desgevraagd een kopie van zijn of haar testgegevens. Daaronder moet worden verstaan: de testvragen met de daarbij behorende antwoorden. Met name krijgt de cliënt dus desgevraagd een kopie van de test of vragenlijst'.

Nog afgezien van de vraag hoe men zich 'een kopie van de test' moet voorstellen voor een cliënt bij wie bij voorbeeld een WISC-III, een KAIT of een SON-R is afgenomen, zijn wij van mening dat onvoldoende is gekeken naar de verplichtingen die het auteursrecht met zich meebrengt. Wij hebben dit punt voorgelegd aan de juridische afdeling van het Nederlands Uitgeef Verbond (NUV). Het antwoord van het NUV luidt dat in het algemeen het privacybelang prevaleert, tenzij het auteursrecht en daarmee het exploitatiebelang onnodig wordt geschaad. Het NUV en wij als uitgevers zijn dan ook van mening dat het verstrekken van een kopie van de testvragen te ver gaat. Een kopie van de antwoorden en inzage in de testvragen beantwoordt volledig aan het belang van de cliënt en respecteert het auteursrecht en het exploitatiebelang.

De handelwijze die het NIP op grond van de aangepaste beroepscode nu aan de NIP-psychologen voorschrijft is niet alleen in strijd met het auteursrecht, waarvan wij als uitgevers de naleving dienen te beschermen, maar ook in strijd met de koopovereenkomst van het testmateriaal, waarbij veelal nadrukkelijk is overeengekomen dat kopieën uitsluitend mogen worden gemaakt na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wij willen het NIP dan ook dringend verzoeken, op korte termijn algemeen bekend te maken dat de betreffende verandering in de Beroepscode van de definitie van het dossier buiten werking wordt gesteld, en de Beroepscode zodanig aan te passen dat duidelijk is dat testvragen en testopgaven niet tot het dossier behoren.

Wij zien met grote belangstelling uit naar uw spoedige reactie.

Hoogachtend,Mede namens

Datec Psychologische Tests
Pieter van Kampen

Harcourt Assessment BV
Jaap van Duffelen

Hogrefe uitgevers BV
Ilse Engwirda

PITS BV
Riet Dekker

Boom test uitgevers BV
Geert van der Meulen


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests