De pagina op de site van het NIP waar deze reactie te vinden is.

NIP zoekt nuancering beroepscode over testgegevens


In 2007 heeft het NIP de Beroepscode voor Psychologen gewijzigd naar aanleiding van een advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Uit deze wijziging is afgeleid (onder andere in het artikel van Wim K.B. Hofstee in De Psycholoog van november 2007) dat een cliënt die, met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), bij de psycholoog inzage vraagt in de gegevens omtrent een door hem afgelegde test, tevens recht zou hebben op toezending van een kopie van de gehanteerde testvragen. Verspreiding van testvragen roept echter serieuze vragen op, zowel met betrekking tot de waarde van testresultaten wanneer vragen tevoren bij testkandidaten bekend zouden (kunnen) zijn als met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van testauteurs en -uitgevers.

Het NIP treedt daarom in januari 2008 opnieuw in overleg met het CBP om te bespreken op welke wijze recht kan worden gedaan aan zowel het wettelijk informatierecht omtrent persoonsgegevens als aan de professionele belangen van psychologen en de intellectuele eigendomsrechten op testmateriaal. Naar aanleiding van de uitkomst van dit overleg dan wel een eventuele beslissing over dit punt, zal het NIP bezien in hoeverre de Beroepscode opnieuw aanpassing behoeft; het NIP is voornemens om dit onderwerp ook te betrekken bij de herziening van de Algemene Standaard Testgebruik van het NIP.

In de tussentijd adviseert het NIP de psycholoog om, in geval van een inzageverzoek van een cliënt omtrent zijn testgegevens, aan de cliënt wel de door hem gegeven antwoorden en de beoordeling in kopie toe te sturen maar ten aanzien van de gehanteerde testvragen mee te delen dat deze bij de psycholoog kunnen worden ingezien, in principe op een vergelijkbare wijze als het geval was bij het afnemen van de test. Het NIP gaat er vooralsnog vanuit dat het op deze wijze verschaffen van inzage in overeenstemming is met de bepalingen van de Wbp.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests