Deze nieuwsbrief is ook te downloaden als Word document: klik.

Nieuwsbrief # 11

===================================================================
9 januari 2008

redactie: Peter Tellegen

Heymans Instituut
Rijksuniversiteit Groningen
===================================================================

Geachte lezer,

Sinds de vorige Nieuwsbrief is er meer aandacht gekomen voor het uitzonderlijke standpunt van het NIP dat psychologen sinds de invoering van de nieuwe beroepscode de plicht hebben om op verzoek van een cliënt een kopie van de testopgaven te verstrekken. Hierbij zou het niet nodig zijn om toestemming te vragen aan de uitgever.

Aangezien de consequentie van deze handelwijze is dat tests onbruikbaar worden als gevolg van het publiek worden van het testmateriaal, en omdat het ook niet is toegestaan auteursrechterlijk beschermd materiaal voor deze doeleinden te kopiëren, is het noodzakelijk dat het NIP op korte termijn haar standpunt herziet en dit algemeen bekend maakt.

In een brief die namens de auteurs van de SON-tests op 7 januari van dit jaar is verstuurd, wordt het bestuur van het NIP daarom dan ook dringend verzocht:

  1. om een landelijke mededeling te doen dat de wijziging in de beroepscode m.b.t. de ter beschikkingstelling van tests vooralsnog buiten werking wordt gesteld,
  2. te komen tot een aanpassing van de Beroepscode 2007 waarbij artikel I.1.2.14 als volgt zou kunnen worden aangepast:

    Persoonlijke werkaantekeningen van de psycholoog en psychologisch testmateriaal, waaronder de testvragen en opgaven, behoren niet tot het dossier. Er bestaat voor de cliënt wel een inzagerecht op het testmateriaal in aanwezigheid van de psycholoog.

Inmiddels hebben een aantal testuitgevers laten weten dat zij achter de inhoud van deze brief staan. Het zou een goede zaak zijn als ook van de kant van de psychologen die in hun werk van tests gebruik maken, druk wordt uitgeoefend op het NIP-bestuur om haar standpunt te herzien. Het moet zonder meer duidelijk worden dat het verstrekken van kopieën van testmateriaal niet is toegestaan.

De huidige opvatting van het NIP en de voorlichting die in het verlengde daarvan door de COTAN wordt gegeven, hebben als groot risico dat op termijn de nu in gebruik zijnde tests onbruikbaar worden. Dankzij internet kan dit bovendien zeer snel gaan. Daarnaast zet de opstelling van het NIP de psycholoog aan tot strafbaar handelen als hij of zij in overeenstemming met de beroepscode, maar in strijd met het auteursrecht, kopieën gaat verstrekken. Het is natuurlijk ook geen alternatief om dan maar af te zien van het gebruik van tests, temeer daar de overheid, vaak in samenwerking met het NIP, steeds meer ertoe over is gegaan om het gebruik van tests in advies- en beslissituaties verplicht te stellen.

Het is onbegrijpelijk dat een beroepsvereniging deze situatie laat ontstaan. Het zou echter evenzeer onbegrijpelijk zijn als de leden hiertegen niet in verzet komen.

===================================================================

Op de website van Tests & Test-research zijn de afgelopen weken in de rubriek “Tests op straat” een aantal stukken verschenen die meer informatie geven over deze zaak:

Informatie van COTAN en NIP (doc) (website NIP, mei 2007)

Hier staat de informatie die de COTAN sinds mei 2007 geeft over het feit dat de ruwe testgegevens nu tot het dossier behoren. Geen woord echter dat hieronder ook de testvragen dienen te worden verstaan. Geen woord dat dit zou betekenen dat kopieën van de vragen moeten worden verstrekt.

Recht op afschrift van het dossier (pdf) (De Psycholoog, november 2007)

Het artikel van Hofstee waarin voor het eerst naar buiten wordt gebracht dat kopieën van de testvragen ter beschikking dienen te worden gesteld. Tevens een “werkbare” oplossing voor het probleem dat de tests nu op straat komen.

Een ouder, een psycholoog en de COTAN (doc) (correspondentie, nov./dec. 2007)

Correspondentie waarin de COTAN aan een ouder kenbaar maakt dat zij recht heeft op de vragen van de NIO-intelligentietest die bij haar elfjarig kind is afgenomen. Aan de bij het NIP aangesloten psycholoog deelt de COTAN mee dat deze juridisch is verplicht desgevraagd aan de ouder een kopie van de testvragen van de NIO te geven.

Nieuwsbrief # 10 (Tests & Test-research, 17 december 2007)

In deze nieuwsbrief een artikel van Tellegen waarin stelling wordt genomen tegen het standpunt van het NIP en de handelwijze van de COTAN.

Correspondentie met het CBP (10, 18 december 2007)

Het College Bescherming Persoonsgegevens geeft antwoord op een aantal vragen in verband met de stellingname van het NIP. Het CBP stelt onvoldoende op de hoogte te zijn van het auteursrecht om dit aspect te kunnen betrekken bij het oordeel of testmateriaal ter beschikking mag worden gesteld. Enerzijds meent het CBP dat antwoorden niet zonder meer zijn los te koppelen van de testvragen en daarom onderdeel zijn van het dossier. Anderzijds meent het CBP dat de testvragen zonder de antwoorden in de zin van de wet geen persoonsgegevens zijn. Het CBP wijst erop dat inzage in testgegevens kan worden geweigerd indien duidelijk is dat daardoor rechten en vrijheden van anderen worden aangetast.

Brief van Boom test uitgevers (doc) (20 december 2007)

In deze brief aan de klanten waarschuwt de uitgever dat het maken van kopieën niet is toegestaan en dat de leveringsvoorwaarden, waarin staat dat het testmateriaal niet zonder toestemming van de uitgever aan derden mag worden verstrekt, onverminderd gelden. Wel is het naar de mening van de jurist van het Nederlands Uitgeversverbond zo dat cliënten inzage kunnen krijgen in de testvragen en een kopie van de antwoorden.

Psychologische tests in gevaar (NRC-Handelsblad, 20 december 2007)

In dit artikel wordt melding gemaakt van de problemen als gevolg van de nieuwe beroepscode. Het artikel is de dag daarop in verkorte vorm gepubliceerd in NRC-Next.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests