Deze nieuwsbrief is ook te downloaden als Word document: klik.

Nieuwsbrief # 15
12 september 2011

redactie: Peter Tellegen

Heymans Instituut
Rijksuniversiteit Groningen

BELANGRIJK ADVIES: DOWNLOAD VERSIE 5.2 VAN HET COMPUTERPROGRAMMA


Geachte lezer,

Het is gelukt. In de eerste week van september is de SON-R 6-40 verschenen. Inmiddels hebben degenen die op de test hebben ingetekend het testmateriaal en de handleiding ontvangen.
Al eerder heeft u op de website het een en ander kunnen lezen over de resultaten van het onderzoek.

Hieronder volgt puntsgewijs een overzicht:

 • het aantal subtests is tot vier teruggebracht (Analogieën, Mozaïeken, Categorieën en Patronen) en van deze subtests is het aantal items met een kwart uitgebreid;
 • de test differentieert nu beter bij personen met beperkte capaciteiten;
 • de afnameduur is teruggebracht tot gemiddeld 55 minuten;
 • betrouwbaarheid (.95) en generaliseerbaarheid (.84) zijn vergelijkbaar met de volledig afgenomen SON-R 5,5-17; de stabiliteit na gemiddeld vier maanden is .92;
 • de gemeenschappelijke variantie wordt vrijwel geheel door één factor verklaard;
 • de normen zijn gebaseerd op voor Nederland en Duitsland representatieve steekproeven (N=1933) waarbij opvalt hoe sterk de steekproeven overeenkomen;
 • het leeftijdsbereik van de normen is van 6;0 – 40;0 jaar (bij gebruik van het computerprogramma vanaf 5;9 jaar). Van 22 tot 40 jaar zijn geen veranderingen in prestaties geconstateerd en geldt dezelfde norm;
 • de genormeerde subtestscores hebben gemiddelde 10 en standaarddeviatie 3; voor het SON-IQ is dit 100 en 15; daarnaast wordt de referentieleeftijd berekend;
 • met het computerprogramma worden de uitkomsten op de exacte leeftijd gebaseerd; in een apart deel van de Handleiding staan ook normtabellen voor 67 leeftijdsgroepen;
 • de correlatie van het SON-IQ met oordeel ouders (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), oordeel leerkracht basisonderwijs en zelfoordeel van volwassenen is gemiddeld .42 met intelligentie en .30 met oordeel over taalvaardigheid;
 • de samenhang met onderwijssucces is .64 bij het basisonderwijs en .72 bij het voortgezet onderwijs. Dit is hoger dan bij de SON-R 5,5-17;
 • de samenhang met Cito-toetsen (leerlingvolgsysteem, entreetoets, eindtoets) is gemiddeld .66; voor rekenen is dit .62 en voor taal .59;
 • met algemene intelligentietests is de samenhang hoog, gemiddeld .80 (WISC-III/IV .80; WAIS III .83 en NIO .79); de correlatie met de WNV is .77;
 • bij moeilijk lerende kinderen en kinderen met taal/spraak problemen is de correlatie met het TIQ van de WISC-III hoog dan wel redelijk maar in beide groepen is het SON-IQ gemiddeld zo’n tien punten hoger;
 • bij allochtonen is eigenlijk alleen van achterstand sprake als beide ouders in het buitenland zijn geboren, in deze groep is het opleidingsniveau van de ouders relatief laag; de achterstand bij de WISC-III is twee keer zo groot;
 • naast de hierboven genoemde uitkomsten wordt in de Verantwoording onderzoek besproken naar het effect van medicatie bij kinderen met ADHD; onderzoek bij Chinese migranten in Nederland; Roma kinderen in Roemenië; evaluatie van laptop gebruik in Ethiopië en het normeringsonderzoek van de SON-R 6-40 in China.

Het Flynn-effect en de consequenties voor de normering

Uitgebreid onderzoek is gedaan om de grootte van het Flynn-effect met betrekking tot de SON-tests te kunnen bepalen (zie hoofdstuk 10: Veroudering van de testnormen dat u als pdf kunt downloaden of op de website kunt nalezen). Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek, en onderzoeksgegevens met betrekking tot de WISC-III en de WNV, is de conclusie getrokken dat de huidige correctie voor het Flynn-effect van 1 IQ-punt per drie jaar te sterk is en dat de veroudering van de normen beter correspondeert met een verandering van 1 IQ-punt per vijf jaar. In het computerprogramma is dit in versie 5.2 op overeenkomstige wijze aangepast voor de SON-R 2,5-7, de SON-R 5,5-17 en voor de SON-R 6-40.
U kunt deze versie tot 1 januari 2012 gratis downloaden van de website van testresearch. We adviseren alle gebruikers van de SON om dit te doen. De eerdere versies worden niet meer ondersteund. Een voordeel ten opzichte van versie 1-3 is dat u de antwoordformulieren nu ook als pdf kunt opslaan.
Het belangrijkste is echter dat u nu met IQ* een betere indicatie van het intelligentieniveau krijgt waarbij met de veroudering van de testnormen rekening wordt gehouden.
De inhoudsopgave van de Verantwoording van de SON-R 6-40 kunt u ook op de website vinden en als pdf downloaden, evenals hoofdstuk 11 De betekenis van het onderzoek voor de praktijk. Dit hoofdstuk biedt een meer beschouwende samenvatting van de ontwikkeling en de toepassingsmogelijkheden van de test.


BESTELLEN

U kunt de test bestellen bij Hogrefe Uitgevers in Amsterdam (www.hogrefe.nl).
Tot 1 januari 2012 geldt de huidige introductieprijs. Dat deze laag is wordt geïllustreerd door vergelijking van de prijs van € 49.50 (ex. BTW) van de Verantwoording van de SON-R 6-40 (186 pagina’s) met de prijs van € 150.00 (ex. BTW) van de Verantwoording (technische handleiding) van de WNV (70 pagina’s).


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests