Deze nieuwsbrief is ook te downloaden als Word document: klik.

Nieuwsbrief # 4

===================================================================
18 juni 2004

redactie: Peter Tellegen

===================================================================

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • Update versie 1.2 computerprogramma SON-test
 • "De COTAN ter discussie"
 • "Opkomst en ondergang van het NDC"
 • WISC-III/WAIS-III, de stand van zaken
 • Twee scenario's: WISC-III of WISC-IV

===================================================================

UPDATE versie 1.2

Op de website is de update beschikbaar om het Windows-programma SON-test op te waarderen van versie 1.1 naar versie 1.2.

Een belangrijke verbetering is dat men naast de standaard-printer ook andere printers kan selecteren. Verder zijn er enkele verbeteringen in de lay-out en is een fout hersteld bij het beschrijven van het bestand SONR.TXT.


"De COTAN ter dicussie"

In de nieuwe Algemene Standaard Testgebruik die begin volgende maand aan de NIP-leden wordt voorgelegd, worden hogere eisen gesteld aan het gebruik van tests. Was eerst het uitgangspunt dat een test door de COTAN moest zijn beoordeeld, nu is het zo dat de beoordeling m.b.t. theoretische herkomst, betrouwbaarheid, validiteit en normering tenminste voldoende dient te zijn. Als dit niet het geval is, of wanneer de test niet is beoordeeld, dan moet de psycholoog het gebruik afdoende kunnen beargumenteren.

Aangezien men kan stellen dat ieder gebruik van een test afdoende beargumenteerd dient te worden, zou de conclusie kunnen zijn dat in de nieuwe Standaard het COTAN-oordeel irrelevant is geworden. Dat zal toch echter niet de bedoeling zijn. De eisen voor testgebruik die aan de NIP-psycholoog worden gesteld, gaan juist overeenkomen met de eisen die de overheid al in selectiesituaties hanteert.

De grote rol van de COTAN vraagt wel om zorgvuldigheid en openheid, punten die in het artikel "De COTAN ter discussie" aan de orde komen.


"Opkomst en ondergang van het NDC (NIP-Dienstencentrum)"

Er is een grote kans dat later dit jaar wordt besloten dat het NDC zal stoppen met activiteiten op het gebied van testontwikkeling. Daarmee wordt een periode afgesloten die men wellicht het liefst zou vergeten. Voordat dat gebeurt is een terugblik op zijn plaats. De geschiedenis van het NDC wordt beschreven in "Opkomst en ondergang van het NDC".


WISC-III / WAIS-III: de stand van zaken

Het NIP heeft in het jaarverslag 2003 aangekondigd dat een meer omvattend aanvullend onderzoek zal worden gedaan zowel met betrekking tot de normering, de betrouwbaarheid en de validiteit van de WISC-III. Dit wordt dan de derde normering van de WISC-III in ruim twee jaar tijd. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Harcourt, de nieuwe eigenaar van Swets Test Services. Het onderzoek wordt in 2004 afgerond, maar dit is misschien wat optimistisch.
Deze maand maakte Harcourt bekend dat het aanvullende onderzoek met de WAIS-III opnieuw vertraging heeft opgelopen. Eerst zouden de nieuwe normen eind vorig jaar klaar zijn, toen werd 25 maart aangekondigd dat eind maart 2004 de nieuwe normen berekend zouden zijn, en nu wordt opnieuw meegedeeld dat de normering meer tijd vergt dan was verwacht. Nieuwe normen en een nieuwe handleiding worden eind dit jaar verwacht (zie: www.swetstest.nl).
Ongetwijfeld zal het onderzoek met de WISC-III ook veel meer tijd vragen dan nu door het NIP wordt gesuggereerd. Voor de internationale reputatie van Harcourt en van de Wechsler-tests zou het uitermate schadelijk zijn als de Nederlandstalige uitgave van de test die nu onder hun directe verantwoordelijkheid verschijnt, opnieuw een fiasco wordt.


Twee scenario's: WISC-III of WISC-IV

Het is nog de vraag of het onderzoek voor het herstel van de WISC-III er wel komt.
Men dient ook rekening te houden met de mogelijkheid dat Harcourt, de uitgever van de Wechsler-tests, er toch voor zal kiezen nu de WISC-IV hier uit te brengen.

De WISC-IV is de laatste ingrijpend gewijzigde versie van de WISC, die vorig jaar in de Verenigde Staten is verschenen (zie artikel WISC-IV op http://www.testresearch.nl/wisc/wisciv.html).
Hierdoor zou Nederland de achterstand inlopen die steeds heeft bestaan bij de hier in gebruik zijnde versies van de WISC.

De volgende twee scenario's zijn denkbaar:

Scenario A (herstel WISC-III)

 • men gebruikt nog een jaar de WISC-R
 • over een jaar verschijnt een goed bruikbare versie van de WISC-III
 • over 10 tot 15 jaar wordt de Nederlandstalige WISC-IV uitgebracht

Scenario B (versneld uitbrengen WISC-IV)

 • de WISC-III wordt teruggestuurd naar het NDC/uitgever
 • men gebruikt nog drie jaar de WISC-R
 • over drie jaar verschijnt een goede Nederlandstalige versie van de WISC-IV

Na de zomervakantie zullen we onder de lezers van de Nieuwsbrief een peiling houden naar welk scenario de voorkeur uitgaat.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests