SON-R Overzicht SON-R Overzicht SON-R 2.5-7 SON-R 2.5-7 SON-R 6-40 SON-R 6-40 Computerprogramma SON-test Computerprogramma SON-test

De SON-R 2.5-7 is een niet-verbale intelligentietest
die individueel wordt afgenomen
en die geschikt is voor kinderen van tweeëneenhalf tot zeven jaar.

De test is een grondige herziening van de SON 2.5-7, de ‘Kleuter-SON’, die in 1975 is uitgebracht.
Het aantal opgaven en subtests is uitgebreid waardoor de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van de test sterk zijn verbeterd, vooral bij de meer extreme leeftijdsgroepen.

De auteurs zijn P.J. Tellegen, J.A. Laros en M. Winkel.


Samenstelling

De test bestaat uit zes subtests van ieder ongeveer 15 items:

  • De subtests Mozaïeken, Puzzels en Patronen hebben betrekking op ruimtelijk inzicht.
  • De subtests Categorieën, Analogieën en Situaties doen vooral een beroep op het redeneervermogen.

Aparte totaalscores worden berekend voor de performale schaal (SON-PS) en de redeneerschaal (SON-RS).

Testafname

De verbale en de niet-verbale instructies zijn in de handleiding naast elkaar afgedrukt. De instructies zijn zoveel mogelijk equivalent.
Op het scoreformulier zijn de belangrijkste elementen van de instructie afgedrukt als steun voor de onderzoeker.

.

"Analogieën"

In twee opzichten wijkt de testprocedure af van wat gebruikelijk is:
  • Na iedere opgave krijgt het kind feedback door duidelijk te maken of de oplossing goed of fout is. Bovendien helpt de onderzoeker het kind als de oplossing niet juist is.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een adaptieve procedure om te voorkomen dat teveel gemakkelijke of teveel moeilijke opgaven worden afgenomen.

De afname van de test duurt ongeveer 50 tot 60 minuten.

.

"Puzzles"


Normering

De testnormen zijn gebaseerd op een landelijke representatieve steekproef van 1124 kinderen in de leeftijd van 2;3 tot 7;3 jaar. Met de normtabellen die per leeftijdsmaand worden gepresenteerd worden de ruwe subtestscores omgezet in genormaliseerde standaardscores met een gemiddelde van 10 en een standaarddeviatie van 3.
De totale testuitkomsten worden weergegeven als IQ-scores (met een 80% interval), als percentielscore en als referentieleeftijd.

Betrouwbaarheid en stabiliteit

De betrouwbaarheid van de subtests is gemiddeld .72. De betrouwbaarheid van de IQ-score neemt iets met de leeftijd toe en is gemiddeld .90.
De stabiliteit van het IQ (test-hertest correlatie) is .79 bij een interval van drie tot vier maanden.
De correlatie tussen de SON-R 2.5-7 en de SON-R 5.5-17 is .76 bij een interval van drie tot vier maanden.


Validiteit

Naast het normeringsonderzoek zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd bij dove en slechthorende kinderen, kinderen met taal- en spraakstoornissen, kinderen met leermoeilijkheden, autistische kinderen en allochtone kinderen.
Ook in Engeland, de Verenigde Staten en in Australië is onderzoek gedaan met zowel ‘normale’ als gehandicapte kinderen
In totaal waren 1500 kinderen bij deze extra onderzoeken betrokken.

De prestaties op de SON-R 2.5-7 zijn door ons vergeleken met een groot aantal intelligentie- en taalontwikkelingstests, zoals de GOS, WPPSI-R, TONI-2, RAKIT, Bayley, McCarthy, DTVP-2, Peabody, PLS-3, Reynell en de TvK.
In de Handleiding wordt ook informatie gegeven over de samenhang met SES, sekseverschillen en de samenhang tussen testprestaties en beoordelingen door leerkrachten.


Computerprogramma

Bij de test wordt standaard het Computerprogramma SON-test op cd-rom geleverd, waarmee de genormeerde scores kunnen worden berekend en afgedrukt nadat de geboortedatum, de testdatum en de ruwe scores zijn ingevoerd. Met het programma worden de genormeerde scores gebaseerd op de exacte leeftijd. Daarnaast biedt het programma in vergelijking tot de normtabellen belangrijke extra mogelijkheden. Het programma kan voor eigen gebruik op meerdere computers worden geïnstalleerd.

Versie 5.2 vervangt alle voorgaande versies omdat de schatting van het Flynn-effect is aangepast. Er wordt nu uitgegaan van een veroudering van de normen van 2 IQ-punten per tien jaar terwijl dit daarvoor 3.3 IQ-punten per tien jaar was.

Testmateriaal

De complete testset van de SON-R 2.5-7 bestaat uit het testmateriaal voor 5 subtests en het computerprogramma, opgeborgen in een houten kist.

De Handleiding, de subtest Patronen en de Scoreformulieren moeten apart worden aangeschaft.

.


Handleiding

De Handleiding en Verantwoording van de SON-R 2.5-7 is gepubliceerd in 1998 en is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Tsjechisch en Slowaaks. De auteurs zijn P.J. Tellegen en J.A. Laros.

De Handleiding wordt vanaf 1 oktober 2003 uitgegeven door Hogrefe-Verlag te Göttingen, Duitsland, en wordt in Nederland en België gedistribueerd door Hogrefe Uitgevers te Amsterdam.


Vragen

Wanneer u nog vragen heeft met betrekking tot de inhoud, de afnameprocedure en de psychometrische kenmerken van de SON-R tests, die niet op deze website beantwoord worden, kunt u contact op nemen met de auteurs:
dr. P.J. Tellegen of dr. J.A. Laros.


De distributeur voor Nederland en België is Hogrefe Uitgevers te Amsterdam.

Indien u informatie wenst over de prijzen, of wanneer u de SON-R tests wilt bestellen,
kunt u de website van Hogrefe Uitgevers raadplegen (www.hogrefe.nl).

De internationale uitgever en producent van de SON-R tests is Hogrefe-Verlag te Göttingen, Duitsland.


De tests worden alleen verkocht aan gekwalificeerde psychologen en (ortho)pedagogen.

to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests