SON-R Overzicht SON-R Overzicht SON-R 2.5-7 SON-R 2.5-7 SON-R 6-40 SON-R 6-40 Computerprogramma SON-test Computerprogramma SON-test

De SON-R 6-40 is een niet-verbale intelligentietest
die individueel wordt afgenomen
en die geschikt is voor kinderen en volwassenen van zes tot veertig jaar.

De SON-R 6-40 vervangt de SON-R 5.5-17.

De auteurs van de test zijn Peter Tellegen en Jacob A. Laros.


Samenstelling

De test bestaat uit vier subtests: Analogieën, Mozaïeken, Categorieën en Patronen.
Analogieën en Categorieën zijn meerkeuze-tests, de andere twee zijn handelingstests. Bij de handelingstests moet de oplossing op een actieve manier gezocht worden waardoor gedragsobservatie mogelijk is.

Op grond van de inhoud kunnen de subtests in twee groepen worden verdeeld:

  • abstracte redeneertests (Categorieën en Analogieën) en
  • ruimtelijke tests (Mozaïeken en Patronen).
.

"Mozaïeken"

Testafname

In de Handleiding zijn de verbale en de niet-verbale instructie naast elkaar afgedrukt. Beide instructies zijn zoveel mogelijk equivalent. Als hulp voor de onderzoeker staan de belangrijkste punten van de instructie op het scoreformulier.

In twee opzichten wijkt de testprocedure af van wat gebruikelijk is:

  • In de eerste plaats wordt van een adaptieve procedure gebruik gemaakt waardoor het aantal aan te bieden items gehalveerd wordt.
  • In de tweede plaats wordt na ieder item verteld of de oplossing goed of fout is.

De afname van de test duurt ongeveer 55 minuten.

.

"Analogieën"


Normering

De normering van de test is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 1933 personen van 6 tot 40 jaar die in Nederland en Duitsland zijn onderzocht. Voor het berekenen van genormeerde scores wordt bij de test standaard een computerprogramma geleverd waarmee de normen gebaseerd worden op de exacte leeftijd van de cliënt. Daarnaast zijn normtabellen voor 67 leeftijdsgroepen beschikbaar.

De totale testuitkomst wordt weergegeven als IQ-score (met waarschijnlijkheidsinterval en betrouwbaarheidsinterval), als percentielscore en als referentieleeftijd.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de subtests is gemiddeld .87. De betrouwbaarheid van de totaalscore is .95.
De correlatie met een verkorte vorm van de SON-R 5,5-17 is .87 bij een interval van 2-3 maanden. Als gevolg van het Flynn-effect zijn de scores op de SON-R 6-40 gemiddeld ruim 5 punten lager.

Validiteit

De validiteit van de SON-R 6-40 blijkt onder meer uit de duidelijke samenhang met indicatoren voor schoolsucces, zoals schooltype, zitten blijven en rapport cijfers. Bij het basisonderwijs is de multipele correlatie .64 en bij het voortgezet onderwijs is deze .72. De correlaties met toetsen van het leerlingvolgsysterem, de Cito-entreetoets en de Cito-eindtoets zijn gemiddeld .70.


De correlaties met de WISC-III/IV, de WAIS-III en de NIO zijn gemiddeld .80. Met het verbale deel zijn deze .69 en met het performale deel van de criterium tests zijn de correlaties gemiddeld .79.

In de Handleiding wordt verder ingegaan op de prestaties van zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met communicatieve handicaps. Op de SON-R 6-40 is het IQ van deze kinderen ongeveer 10 punten hoger dan op de WISC-III. De achterstand van allochtonen is op de SON-R 6-40 de helft minder in vergelijking tot de WISC-III.Computerprogramma

Bij de test wordt standaard het Computerprogramma SON-test op cd-rom geleverd, waarmee de genormeerde scores kunnen worden berekend en afgedrukt nadat de geboortedatum, de testdatum en de ruwe scores zijn ingevoerd. Met het programma worden de genormeerde scores gebaseerd op de exacte leeftijd. Daarnaast biedt het programma in vergelijking tot de normtabellen belangrijke extra mogelijkheden. Het programma kan voor eigen gebruik op meerdere computers worden geïnstalleerd.

Versie 5.2 vervangt m.i.v. september 2011 alle voorgaande versies omdat de schatting van het Flynn-effect is aangepast. Er wordt nu uitgegaan van een veroudering van de normen van 2 IQ-punten per tien jaar terwijl dit daarvoor 3.3 IQ-punten per tien jaar was.


Testmateriaal

De complete testset van de SON-R 6-40 bestaat uit het testmateriaal van drie subtests en het computerprogramma, verpakt in een rode kunststof koffer.

De Handleiding, de boekjes voor de subtest Patronen en de Scoreformulieren dienen apart besteld te worden.

Handleiding en Verantwoording

De Handleiding bestaat uit drie delen (I. Verantwoording; II. Instructies en III. Normtabellen) die ook apart leverbaar zijn.
De auteurs van de Handleiding zijn Peter Tellegen (Rijksuniversiteit Groningen) en Jacob A. Laros (Universiteit van Brasilia).


.

"Patronen"


De Handleiding wordt uitgegeven door Hogrefe-Verlag te Göttingen, Duitsland, en wordt in Nederland en België gedistribueerd door Hogrefe Uitgevers te Amsterdam


Vragen

Wanneer u nog vragen heeft met betrekking tot de inhoud, de afnameprocedure en de psychometrische kenmerken van de SON-R tests, die niet op deze website beantwoord worden, kunt u contact op nemen met de auteurs:
dr. P.J. Tellegen of dr. J.A. Laros.


De distributeur voor Nederland en België is Hogrefe Uitgevers te Amsterdam.

Indien u informatie wenst over de prijzen, of wanneer u de SON-R tests wilt bestellen,
kunt u de website van Hogrefe Uitgevers raadplegen (www.hogrefe.nl).

De internationale uitgever en producent van de SON-R tests is Hogrefe-Verlag te Göttingen, Duitsland.


De tests worden alleen verkocht aan gekwalificeerde psychologen en (ortho)pedagogen.

to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests